طراحی ایستگاه تصفیه مستقیم آب

با توجه به عملکرد و حجم دستگاه، در طراحی آن باید نکات خاصی مورد توجه قرار میگرفت که با وجودِ قرار داشتن در فضای آزاد و عوامل محیطی و جوی دچار مشکل نگردیده و از طرفی دسترسی و استفاده از آن برای افراد در تمامی سنین، ساده باشد. بر این اساس، طراحی بدنه دستگاه بصورت فلزی از جنس ورقه استیل و با استفاده از نور و رنگ سازمانی آبی صورت گرفت.

  • تیر 1395
  • طراحی اجسام ، طراحی صنعتی
  • شرکت دلتا نیرو گامرون