طراحی و اجرای دکور نمایشگاه اگروفود 92

ساخت احجام مواد اولیه ساخت الویه در ابعاد بزرگ به منظور ایجاد شوک بصری به مخاطب و درگیر کردن مخاطب با فضا.

  • 1392
  • طراحی و اجرای محیطی ، دکور نمایشگاهی
  • صنایع غذایی آرمیتا