طراحی دکور نمایشگاه الکامپ

طراحی غرفه و دکور برای نمایشگاه با توجه به انتظارات کارفرما و کاربرد فضاهای مورد نظر با استفاده از مواد مختلف و بکارگیری فن-آوری برای امکانات بیشتر در درون غرفه، با حفظ رنگ سازمانی طراحی گردیده است.

  • آبان 1393
  • طراحی و اجرای محیطی ، دکور نمایشگاه
  • شرکت امن پردازان کویر