طراحی جلد کتاب

طراحی جلد کتاب های: «بوعلی سینا»، «تدارک الخطا»، «حکمت عملی شیخ‌الرئیس»، «پژوهش‌هایی در آثار علمی و فلسفی بوعلی سینا»، «جوامع علم موسیقی؛ ریاضیات شفا شیخ‌الرئیس بوعلی سینا» که همگی بر اساس موضوع و محتوای کتب و با هدف حفظ هویت سازمانی و رنگ نشان تجاری انتشارات بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا صورت پذیرفته است.

  • خرداد 1388 - آبان 1394
  • طراحی و چاپ ، طراحی مُجَلَد
  • بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا