طراحی جلد کتاب

طراحی جلد کتاب های: «احزاب و انقلاب اسلامی»، «روز شمار حزب جمهوری اسلامی»، «ایران در گذرگاه تاریخ»

  • 1386
  • طراحی و چاپ ، طراحی مُجَلَد
  • دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی