طراحی جلد کتاب

طراحی جلد کتاب های: «برنامه دوم (1390-1394)»، «سند چشم انداز در افق 1404»

  • 1390
  • طراحی و چاپ ، طراحی مُجَلَد
  • دانشگاه تهران