هفدهمین دوره طرح ملی 50000 نمایشگاه کتاب در 50000 مدرسه

این پوستر با استفاده از تصویر یک کتاب و دانش آموزان مقاطع مختلف طراحی شده است.

  • آبان 1393
  • طراحی و چاپ ، طراحی پوستر
  • موسسه منادی تربیت