طراحی سَردَر شعبهء مرکزی بانک توسعهء تعاون تهران

طراحی سردر با الهام از نماد بانک و تکرار فُرم گلبرگ به تعداد 7 بار با توجه به تعداد گلبرگ های نشان بانک و با استفاده از بتن

  • 1393
  • طراحی مفهومی ، طراحی بنا
  • بانک توسعه تعاون