نماد و نشان همدان

با توجه به ماهیت نمایشگاه، طراحیِ نشان همدان، الهام گرفته از نقش سفالینه‌های تاریخی این استان و تلفیق آن با واژهء «همدان» انجام گرفته است.

  • مرداد 1375
  • طراحی مفهومی ، طراحی نماد و نشان
  • شهرداری همدان