طراحی و امور چاپی جشنواره حکمت سینوی

طراحی با استفاده از عناصر سنتی و بهره‌گیری از متون نُسَخ خطی کتاب قانون بوعلی سینا در طراحی

  • 1389
  • طراحی و چاپ ، امور چاپی
  • بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا